In het algemeen moet er rekening mee worden gehouden dat het samenkomen in groepen op deze jonge leeftijd een verhoogd risico op infectie met zich meebrengt. De onvermijdelijke kinderziekten kunnen daardoor op een jongere leeftijd komen dan normaal het geval is. In dit verband is het ook belangrijk en verplicht dat uw kind tijdig de nodige vaccinaties krijgt, nl. BMR en de vier D.K.T.P.’s.

Ziekte is echter een rekbaar begrip. Het gaat dus om de beslissing of het kind al dan niet op de groep kan blijven.

De groepsleiding neemt hier de beslissing en laat zich daarbij o.a. leiden door:  *het gedrag en de gemoedstoestand van het kind *het feit dat het al dan niet aan het dagprogramma kan deelnemen * de vraag om (extra) aandacht en verzorging*bij het constateren van hoge koorts, diarree en overgeven of een van de kinderziekten.                                                                                                                                                                                 

Dit betekent dat in het geval van besmetting van andere kinderen, te intensieve verzorging niet kunnen deelnemen aan het dagprogramma, het kind niet op de opvang kan zijn. Soms moet het kind dan worden opgehaald. Uiteraard onderhoudt de groepsleiding hierover contact met de ouders. In spoedeisende situaties wordt de huisarts van het kind gebeld, of is het noodzakelijk om met het kind naar het ziekenhuis te gaan. Ouders worden uiteraard altijd geïnformeerd.

Bij een “verkoudheidje “ kan uw kind gewoon op het kinderdagverblijf komen mits het koorts heeft. Wij verzoeken u ’s morgens telefonisch dan zo snel mogelijk ons daarvan op de hoogte te brengen, eventueel met vermelding van de aard van de ziekte. Indien men verzuimt door te geven dat een kind is ziek geworden, men zou bijvoorbeeld dat na een week doorgeven, wordt tot de ziekmelding alle kosten in rekening gebracht. Uiteraard kan de ziekmelding alleen aan de leiding doorgegeven worden.

 

Zie hieronder Links coronamaatregelen op en in de kinderopvang

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2020/06/18/protocol-kinderopvang

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders